Anirudh Singh
President/Organiser
Ayush Bhardwaj
Secretary
Vishesh Bajpai
Technical Head
Bhavna Chauhan
Head Curator
Aman Srivastava
Admin Head
Charul Rathor
PR Head/Treasurer
Priya Shukla
Sponsorship Head
Utkarsh Srivastava
PR Team
Akash Tripathi
Marketing Team
Amir Iqbal
PR team
Udisha Agarwal
Sponsorship Team
Aashi Singh
Sponsorship Team
Ashish Dixit
Marketing Team
Aarush Gandhi
Sponsorship Team
Subhav Gaur
Photography
Sarah Handu
Curation Team
Shambhavi Singh
Marketing Team
Srishti Dubey
Sponsorship Team
Kratika Mishra
Marketing Team
Sparsh Kapoor
Marketing Team
Rahul Singh
PR team